شکل های حصیری

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


موادلازم :چوب های خرما .چسب حرارتی

شرح کاردستی

ابتدا چوب های خرما را به صورت دایره ای پیچیده و بعد با چوب بستنی تر کیب کرده و شکل هایی از قبیل نیکمت و موتور و عینک ...می سازیم.
کاری ازاعضای مرکزچابهارمشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، چوب بستنی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما : خانم شهین ریگی مربی فرهنگی مرکز چابهار