درخت سیمی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز: سیم

شرح کاردستی

ابتدا سیم ها را به یک اندازه می چینیم و  قسمت پایین  کار را به دور هم می پیچیم و بعد ریشه های درخت را حالت داده سپس قسمت شاخه ها را به صورت دسته دسته کردن  سیم ها حالت می دهیم.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
ایده پرداز : خانم اسما مسعودی_ مرکز۲ خاش
اجرا کننده : خانم اسما مسعودی_ مرکز۲ خاش