اوریگامی فرفره ۳ بخشی

دسته : کاغذ سازی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

شرح کاردستی

کاری ازاعضای مرکز 3زاهدان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اجرا کننده : مربی راهنما خانم سحر پویا مهر