آموزش پاکت قلب

دسته : کاغذ سازی

وسایل مورد نیاز ،یک عدد کاغذ A4

شرح کاردستی

کاری ازاعضای مرکز 3 زاهدان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اجرا کننده : مربی راهنما خانم سحر پویا مهر