اوریگامی پایه موبایل

دسته : کاغذ سازی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

شرح کاردستی

کاری از اعضای مرکز یک زابل

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اجرا کننده : مربی راهنماخانم اکرم بهرمند