آموزش درنای اوریگامی

دسته : کاغذی

موادلازم:کاغذ رنگی

شرح کاردستی

 توسط عضو نوجوان مرکز شماره یک زابل خانم سحر کیخایی جوان 

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
اجرا کننده : مربی راهنماخانم اکرم بهرمند