جاکلیدی سفالی

دسته : تزئینی

موادلازم:گل سفال،میخ،ابزارسفال،آب
کاری از اعضای مرکزچابهار- مربی راهنما طیبه بزی

شرح کاردستی


ابتداگل راورزداده ،سپس باوردنه صاف نمونده،باچاقوشکل موردنظرکه خانه هست رادرمی آوریم،بعدبرای شیرونی خانه دومستطیل برش داده ،باآب وایجادشیاربه قسمت بالای خانه می چسبانیم.سپس باچاقووسط خانه رابه شکل دایره برش زده ،باگل یک پرنده درست می کنیم ووسط سوراخ باآب می چسبانیم ،درپایان برای جای کلیدسه میخ درسه نقطه موازی پایین کارفرومی بریم.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده