جام مرغ،جامدادی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

ابزارموردنیاز:گل سفال،ابزارسفال،آب

کاری از طیبه بزی مربی هنری مرکزچابهار

شرح کاردستی


ابتداگل رابادست ورزمی دهیم ،سپس گل رابه صورت فیتیله های باریک درآورده برای کف جامدادی گل راباوردنه صاف کرده به صورت گردبرش داده بعدفیتیله هارابه اندازه گردی کف گردکرده سروته فیتیله رابه هم وصل کرده بعدبه وسیله خراش وآب دورگردی کف می چسبانیم واین کارراتازمانی که شکل کلی جامدادی درست شودادامه می دهیم مانندتصویربعددیواره راصاف کرده ،سپس ادامه گل راباوردنه صاف کرده وطرح بال مرغ رادرآورده وبرروی جامدادی می چسبانیم ،سپس طرح سرمرغ راباگل درآورده وبرروی جامدادی می چسبانیم وبعدبه وسیله ای ابزارنوک تیزشیارهای برروی تمام کارایجادمی کنیم که  پرهای مرغ است.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق