نقاشی باتکنیک حکاکی روی سی دی

موادلازم:سی دی.رنگ گواش.مدادسیاه.قلمو.ابزاری برای خراش

کاری ازاعضای مرکزچابهار

مربی راهنما:خانم طیبه بزی

شرح کاردستی


ابتداروی سی دی رابارنگ سیاه گواش رنگ می زنیم ومی گذاریم خشک شود،سپس طرح موردنظرمان رابامدادسیاه برروی سی دی می کشیم ،بعدوسیله ای  که ایجادخراش کندطرح رادوباره می کشیم .