روبان کادو٣

دسته : تزئینی

روبان پاپیون آموزش داده شده را برای درست کردن گیره مو یا تزیین بسته کادو می‌توانید استفاده کنید.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

روبان پهن 

نوار تور تزیینی 

چسب مایع

برای درست کردن پاپیون مطابق شکل عمل کنید.