پاپیون با روبان برای کادو ٢

دسته : تزئینی

این پاپیون را می توانید روی جعبه کادو یا گیره مو و ... بچسبانید و استفاده کنید.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز:

روبان رنگی (ترجیحاً پهن)

سوزن و نخ ظریف

چسب مایع


برای درست کردن این پاپیون مطابق شکل عمل کنید:

مشخصات کاردستی
اجرا کننده : پروانه کیانیان