قاب گربه

موادلازم:

گل سفال،وردنه،آب،چاقو،ابزارسفال

شرح کاردستی


ابتداگل راکمی آب زده وخوب با دست ورزمی دهیم ،سپس گل راباوردنه صاف کرده ،کاسه راروی گل گذاشته ودورآن راباچاقوبرش می دهیم،اکنون بدن گربه رادرست کرده ایم سپس برای سرگربه نیزگل راصاف کرده سرگربه راروی گل می کشیم وبعدبرش می دهیم برای دم گربه گل رابه شکل فیتیله یالول درمی آوریم وباکمی آب به بدن وصل می کنیم سرگربه رانیزآب  زده به تنش وصل می کنیم .باابزاریامیخ دوسوراخ بالای بدن گربه ایجادمی کنیم تابعدبتوانیم گربه رابه دیوارآویزان کنیم.
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : طیبه بزی