تابلو سنتی

دسته : تزئینی


کاری از اعضای دختر مرکز۲خاش_ مربی راهنما:خانم اسما مسعودی
وسایل مورد نیاز: کارتن، تلق، کاغذ رنگی، گواش

شرح کاردستی

ابتدا طرح مورد نظر را  با استفاده از خط کش و مدادبرروی کارتن می کشیم و بعد با تیغ قسمتهای مشخص شده را می بریم ، سپس با گواش رنگ زده و از پشت کار با توجه به سلیقه ، تلق و کاغذ رنگی  را می چسبانیم.