تمساع

دسته : کاغذ سازی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

کاری ازفاطمه اسلامی -مربی هنری خاش

شرح کاردستیابتدا کاغذ رنگی سبز را به شکل مستطیل برش زده و به صورت لوله مانند ، لبه های مستطیل را چسب می زنیم و بعد مانند شکل آنهارا به هم وصل می کنیم. سر و دم تمساح را کشیده و برش زده و به آن اضافه  می کنیم ودر آخر آن را روی صفحه کاغذچسبانده و دست و پای آن را با مداد شمعی می کشیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی