دوربین کارتنی

کاری از اعضای دختر مرکز۲خاش_ مربی راهنما: اسما مسعودی

وسایل مورد نیاز : کارتن خرما، بطری نوشابه، ماژیک، گواش، چسب

شرح کاردستی


ابتدا کارتن خرما را با گواش رنگ می کنیم ،سپس ته بطری نوشابه را جدا و با گواش رنگ زده و جلوی کارتن می چسبانیم و از درب بطری هم برای دکمه عکس دوربین استفاده کرده و بر بالای کارتن می چسبانیم، وبرای پایه های دوربین از ماژیک های غیر قابل استفاده که با گواش رنگ شده  با چسب به قسمت پایین کارتن می چسبانیم.