پرواز پاکت چای

پاکت پرنده

دسته : علمی

مواد لازم:
۱-چای کیسه ای
۲-کبریت یا فندک
۳- یک سطح صاف مانند بشقاب
نخست محتوا كيسه چاي را خارج نموده ایم سپس كيسه را شبيه استوانه كرده و روي سطح صافي مانند بشقاب قرار داده و بعد با فندك از بالا كيسه را آتش زده ایم و مشاهده كرديم كه مانند يك موشك پرواز كرد.
اجراکننده: رامین ناروئی مسئول انجمن پژوهشگران کانون پرورش فکری استان سیستان و بلوچستان