حیوانات لوله ای

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

مواد .اسفنج فشرده لوله ای ( دورریختنی)
چسب حرارتی
ابتدا اعضا در ذهن خود با لوله های اسفنجی شکل سازی کرده و بعد آن را برش زده و بعد با چسب حرارتی حیوانات خود را ساخته اند.
کاری ازاعضای مرکز چابهار
مربی راهنما:خانم شهین ریگی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی