تابلوی گل رزکاغذی

دسته : تزئینی

ابتداالگوهای گلبرگهای گل رادر 3-4 سایز برروی کاغذهایA4 رنگی برش داده ازهرالگو4 عدد .بعدازفردادن به کمک مدادیادست شروع به چسباندن گلبرگهای گل از کوچک به بزرگ می کنیم، هرچه تعدادگلبرگهابیشترباشد، گل بزرگترمی شود.
کاری از اعضای مرکزیک زاهدان
مربی :خانم مریم پارسائیان

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی