صفات خداوندباخط معقلی (بنایی)

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

ابتدا بامعرفی کتاب خط معقلی ، شیوه نوشتن این خط رابه اعضاآموزش داده وبعد از اعضا خواسته شده تاهرکدام از اعضایکی از صفات خداوندرابااین خط برروی مقوای شترنجی بنویسند، بعدازاتمام ، نوشته ها برش داده شد ه ودوباره برروی مقوای رنگی پیاده می کنیم وبرش می دهیم درپایان نوشته ها رابرروی کاغذ اصلی می چسبانیم.
کاری ار اعضای مرکز یک زاهدان
مربی :خانم مریم پارسائیان

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی