گلدان کاغذی

دسته : کاغذی
گروه سنی : ٧ تا ۱٧ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

یک برگه‌ی روزنامه

مقدار دانه گیاه(سبزیجات)

شرح کاردستی

مانند شکل ابتدا کاغذ روزنامه را از طرف طول تا بزنید، پس از آن مانند شکل از طرف خط تا روزنامه را روی میز و در مقابل خود قرار دهید.

این بار از طرف دیگر روزنامه را تا بزنید. این بار روزنامه را بچرخانید به‌نحوی‌که خط تایی که ایجاد نموده‌اید سمت شما نباشد و در سمت بالا قرار گیرد. مانند شکل یک تا دیگر در روزنامه ایجاد کنید.

مانند شکل انگشت دست راست خود را در بین کاغذها قرار دهید و مانند یک فرم هشت مانند تا بزنید و دست خود را روی خط تا بکشید.


آنچه را ساخته‌اید پشت‌رو کنید و عملیات قبلی را با این سمت از روزنامه نیز انجام دهید.

مانند شکل باید یک فرم شبیه کلاه را به دست آورده باشید. حالا یک برگ از سمت راست به چپ ورق بزنید.

دوباره آنچه را ساخته‌اید پشت‌ورو کنید(طوری که وتر مثلت سمت بالای کاردستی قرار گیرد) و همین کار را با سمت دیگر روزنامه انجام دهید. دقت کنید که این بار از سمت چپ به راست ورق بزنید

مانند شکل، دو تای دیگر در همین سمت ایجاد کنید. کاردستی را پشت‌ورو کنید و همین خط تا ها را در سمت دیگر ایجاد نمایید


کاردستی را مانند شکل زیر قرار دهید طوری که زاویه رأسی به سمت خودتان باشد. خط تای دیگری مانند نمونه بار دیگر ایجاد نمایید و همین عمل را برای سمت دیگر کاردستی هم انجام دهید. کاردستی خود را مانند شکل بازکنید در آن خاک و دانه بریزید(می‌توانید آن را داخل گلدان بگذارید) و چند روز صبر کنید تا گیاه شما سبز شود.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی