کارت پستال

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)


ابتدا مربعهای کوچک مثلا5*5بریده وآنها رابصورت مثلثی 3بارتامی کنیم تابتوانیم گل8پردربیاوریم به تعداد7عدد،یک گلبرگ گل راچیده،وازهمان قسمت می چسبانیم که گل حالت سه بعدی6پرپیداکند،همانندعکس،بعدطبق عکس 7عددگل رابه هم می چسبانیم،گلهاکاملاروی هم قرارمی گیردبعدآنها راازقسمت گلبرگ وسط به کارتی که ازقبل درآورده ایم می چسبانیم،وقتی کارت بازوبسته می شود بصورت دسته ای گل به نظرمی آید.
داخل کارت ویابیرون آن راهم به هرطریقی که دوست داشتیم تزیین می کنیم.

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : زهرافاطمی
اجرا کننده : زهرافاطمی مربی مسئول مرکزمجتمع زاهدان