ساخت سفره هفت سین

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل موردنیاز: 1-نمدضخیم2-سیم گل سازی3- مقداری نخ کاموا4-کاغذ کیک یزدی5-چسب حرارتی6-مقداری مقوا7-وسایل سفره هفت سین

شرح کاردستی

مراحل ساخت: ابتدا قسمت برگ سبد را به صورت ۸برگ درآورده ، برش زده ، بعد قسمت گل آن را به صورت ۸ پرآماده کرده وکمی حالت می دهیم ودسته سبد رابانمد آماده کرده ودورسیم گل سازی را باکاموا  گرفته ایم ، از پشت به دسته سبد می چسبانیم تا دسته سبد حالت بگیردوبعد تنگ ماهی را بانمد درست کرده ، همچنین آینه را با نمد دور آن تزیین می کنیم وسبزه و قرآن ورحل آن را با مقوا درست می کنیم وسبزه را در کاغذ های کیک یزدی که از قبل با اسپره نقره ای رنگ کرده ایم می چسبانیم و وسایل دیگر را نیز درون  کاغذها می چسبانیم سپس آن هارا با چسب حرارتی درون سبد می چسبانیم .  مریم نوری - مربی مسئول مرکز یک زاهدن

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، آینه ، مواد خوراکی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی