کلبه های چوبی با چوب کبریت

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٢ سال

اعضا با چوب کبرت روی خود جعبه های کبریت را پوشانده وآنهارا تبدیل به کلبه چوبی کردند . کاری ازاعضای مرکز۵ زاهدان _مربی راهنما خانم سمیراقنبری

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی