حجم گونی درباز

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

ابتدا گل را ورز داده و با استفاده از وسیله ای به نام وردنه گل را پهن کرده ویک تکه گونی را پهن نموده گل را روی گونی انداخته و با استفاده از وردنه و فشار کفدست نقش گونی را روی گل انداخته و سپس گل را به فرم  مستطیلی در آورده و با استفادهاز ابزاری به نام خراش سطحی که بافت گونی ندارد ضلع های طول مستطیل را خراش دادهروس سطح های خراش دوغاب می زنیم لبه های طول مستطیل را به 

عرض نزدیک کرده و بااستفاده از فشار دست به هم وصل می کنیم و درپایان به یک حجم گونی درباز می رسیم .
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
ایده پرداز : منیره پورکریم ، مربی هنری مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام