سازبا طری ها

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال

ارائه طرح از مرکز فرهنگی هنری شماره 1 شهرکرد استان چهار محال و بختیاری است .

شرح کاردستی

ابتدا ازبچه هاخواسته می شودبا دیدن باطریهای مختلف تخت ، گردیااستوانه ای موضوع رادرذهن مجسم کرده وبااستفاده ازباطری ووسایل مختلف کاردستی موردنظرخودرابسازند ودرپایان به صورت گروهی ازمجموع  باطریها ماکت باموضوعات مختلف آماده می کنند.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مریم شیریان
گردآورنده : مریم شیریان
اجرا کننده : مریم شیریان