پروانه

حشرات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • سیم 
  • سیم چین
  • مهره های رنگیدو تکه سیم  با اندازه یکسان برای بالها جدا می کنیم .

بالهای بالایی را از یک سر و بالهای پایینی را از سر دیگر درست می کنیم .

سیم را به شکل مارپیچی در می آوریم .


سیم دیگری را دو لا کرده و مهره ها را در آن می اندازیم و از آن بعنوان سر و بدن استفاده می کنیم .

بالها را با سیم از لا به لای مهره ها به  بدن وصل می کنیم طوری که دیده نشود .

سیم کوتاه دیگری را از سر رد می کنیم و بعنوان شاخک استفاده می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : گره ای
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری