پرنده کاغذی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٧ سال

شرح کاردستی


یک مربع 30×30 جدا کنید.مربع را دوبار تا بزنید سپس تاهای کار را باز کنید و به صورتی به داخل تا بزنید که تبدیل به لوزی شود.سپس لوزی را به داخل بصورت مثلث تا بزنید،تای مثلث را باز کنید و سپس هر ضلع لوزی را به طرف داخل و وسط تا بزنید این عمل را در پشت کار هم تکرار کنید.سپس تاها را باز کرده و مان تاها را به سمت داخل تکرار کنید.دو ضلع لوزی حاصل را از طرف ضلع عای بلند به بیرون تا بزنید.لوزی های مجاور را از هم باز کنید سپس به داخل تا بزنید .مثلثی در وسط حاصل میشود،سر مثلث را به اندازه یک سانتی متر به داخل تا بزنید.مثلم بعدی را روی هم تا کنید .دو مثلث بزرگ مجاور را به سمت پایین تا بزنید.پرنده شما آماده است.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : بدون اتصال
اجرا کننده : فرح بیضایی