حباب‌های کفی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

جوراب تمیز

کاتر

بطری آب ورزشکاری

ظرف لبه دار

آب

مایع ظرف‌شویی

محیط بیرون

باد

شرح آزمایش

مانند شکل انتهای بطری ورزشکاری را با استفاده از کاتر ببرید.

جوراب را از انتها بر روی بطری بپوشانید.

مانند شکل یک سوم ظرف را پر از آب کنید. سپس مقداری مایع ظرف‌شویی به آن اضافه کنید.

مانند شکل بطری را از انتها  به سمت درون ظرف ببرید طوری که جوراب در آب کفی شده فرو رود.

سپس از قسمت دهانه‌ی بطری در بطری بدمید. چه اتفاقی می‌افتد؟

باد حباب‌های کفی آب را کجا می‌برد؟

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی