چگونه تخم‌مرغ به شکل قلب بسازیم

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو عدد کش

یک تکه کارتون

چاقو

بشقاب

سیخ چوبی بلند( سیخ چوبی جوجه کباب)

تخم مرغ آب‌پز شده

شرح کاردستی

مانند شکل یک تکه کارتون بردارید و آن را از سمت طول و از وسط خم کنید

در وسط آن تخم مرغ آب‌پز شده را قرار دهید سیخ چوبی را روی آن قرار دده و کش را دور سیخ و کارتون بپیچید. کش را چند دور دور کارتون و سیخ بپیچانید تا بدنه‌ی سیخ روی تخم مرغ رد بیاندازد. وقتی کش ر دو دور می‌پیچانید سیخ محکم روی تخم مرغ نگه داشته می‌شود و پس از مدتی شکل تخم مرغ را عوض می‌کند.


بعد از مدتی کش ها را باز کنیدو تخم مرغ را بیرون بیاورید با استفاده از چاق آن را برش بزنید شما یک تخم مرغ قلبی دارید


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی