گیره‌های فلزی درون آب را بدون تکان دادن بطری به حرکت دربیاورید

مغناطیس در محیط پر از آب

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت مغناطیس است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت مغناطیس و آهن‌ربا است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

گیره‌های فلزی کاغذ

بطری پر شده از آب

آهن‌ربا

شرح آزمایش

گیره‌های فلزی کاغذ را درون بطری آب بیاندازید.

آهن‌ربا را به بدنه‌ی بطری آب نزدیک کنید. چه می‌بینید؟

گیره‌های فلزی کاغذ درون بطری آب تحت تاثیر نیروی آهن‌ریا قرار می‌گیرند و به سمت آهن‌ربا حرکت می‌کنند.

وقتی که آهن ربا را به سمت بالای بطری می‌برید و روی بدنه‌ی بطری می‌کشید مشاهده می‌کنید که گیره‌ها نیز به سمت بالا حرکت می‌کنند. زمانی که آهن‌ربا را از بدنه بطری دور می‌کنید مشاهده می‌کنید که نیروی جاذبه گیره‌ها را به سمت پایین می‌کشد و دوباره گیره‌ها در کف بطری ته نشین می‌شوند.

نیروی مغناطیس باعث حرکت گیره‌ها می‌شود و این نیرو عناصر و موادی که داخل آب هستند را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین نیروی مغناطیس و خاصیت مغناطیس تاثیر خود به مواد داخل محیط آب نیز می‌گذارد.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی