بستنی های حجم دار ۱

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

الگوهایی که برای ساخت این حجم در ادامه متن آوررده شده است را پرینت بگیرید.

مقوا سفید

چسب‌کاغذی

چوب بستنی

شرح کاردستی

الگوهایی که برای ساخت بستنی‌های حجمی در در ادامه متن آورده شده است را پرینت بگیرید.


با استفاده از چسب کاغذی این الگوها را روی مقوا بچسبانید.

با استفاده از قیچی الگو را ببرید و حاشیه‌های مقوا را دور بریزید.

از قسمت‌های خط‌چین مقوا را برگردانید و سعی کنید با توجه به الگو بستهنی‌های حجمی را بسازید.

در آخر چوب بستنی را در زیرکاردستی خود قرار دهید.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی