دستبند پارچه ایی

دسته : زیور آلات
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

شرح کاردستیبرای ساخت این نوع بافت شما به تکه های پارچه نیاز دارید که می توانید آن ها را به شکل نوارهای باریک در آورید. از یک سمت نوارها را به هم بدوزید. و بافت را مانند الگوی زیر به هم ببافید.در اینجا با داشتن پنج نوار بافت را شروع کرده ایم.
به انتهای کار که رسیدید با تکه پارچه کوچکی انتهای بافت را پوشانده و با پارچه مانند شکل بدوزید.از این بافت برای ساخت دستبند و یا گردنبند و یا تِل و یا کمربند لباس می توانید استفاده کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : دوختی