ماشین جهش توپ

دسته : مکانیکی

با استفاده از برخی ابزار‌ها می توان کار را آسان کرد. هر ابزاری که کار را آسان می‌کند ماشین نام دارد. نیرو را می‌توان هر کشش یا فشاری دانست که در جهت معینی وارد می شود.این آزمایش از سری آزمایش های شناخت ماشین‌ها، اهرام‌ها و نیرو است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ماشین‌ها، اهرام‌ها و نیرو است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

لیوان کاغذی

کاتر

توپ پینگ پونگ

بادکنک

قیچی

شرح آزمایش

مانند شکل ته لیوان را ببرید و ته آن را کنار بگذارید.

مانند شکل قسمتی از بالای بادکنک را ببرید و از همان قسمت بادکنک را روی انتهای لیوان قرار دهید و قسمت دهانه‌ی بادکنک را گره بزنید.

توپ را درون لیوان بیاندازید. دم گره زده بادکنک را بکشید و سپس آن را رها کنید. توپ پرتاب می‌شود.

این بار به جای یک توپ، سه توپ پینگ‌پونگ در دراخل لیوان قرار دهید و دوبار دم بادکنک را بکشید و رها کنید. آیا وقتی یک توپ داخل لیوان است آن توپ بیشتر می‌جهد؟ حال که سه توپ در لیوان قرار دادید میزان جهش هریک از این سه توپ نسبت به حالت قبل کمتر است؟ چرا؟

انچه اتفاق می افتد...

نیرو را می‌توان هر کشش یا فشاری دانست که در جهت معینی وارد می شود. در اینجا شما با کشیدن دم بادکنک و سپس رها کردن آن، در جهت معینی به توپ پینگ‌پونگ نیرو وارد می‌کنید و در همان جهتی که نیرو وارد می‌کنید توپ می‌جهد و به پرواز درمی‌آید.

برای مقایسه‌ی حالتی که یک توپ در لیوان قرار می‌دهید با مقایسه‌ی حالتی که سه توپ قرار می‌دهید مشاهده می‌کنید که در حالت پرتاب یک توپ ، میزان جهش و پرواز توپ بیشتر از میزان پرش توپ‌ها در حالتی که سه تایی در ماشین قرار دارند، هست. شما در هر دو حالت میزان نیروی یکسانی را به توپ‌ها وارد می‌کنید. نیروی وارد شده در حالت اول به یک توپ اثر می‌کند و آن را به پرواز در می‌آورد و این درحالی است که وقتی سه توپ داخل لیوان است نیرویی که شما به توپ‌ها وارد می‌کنید بین سه توپ تقسیم می‌شود و درنتیجه سه توپ کمتر به پرواز درمی‌آیند.