گلدان گل کاغذی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای درست کردن گل کاغذی به  وسایل  و زیر نیاز دارید:

1- کاغذ

2- نخ و قیچی

کاغذها را مستطیلی برش بزنید و مانند باد بزن تا زنید یکی از زیر یکی از رو، و از وسط کاغذ تا زده نخیی را عبور دهید و توسط نخ پارچه را از وسط جمع کنید.

و از دو طرف مانند تصویر یک هشت یا هفت ببرید. سپس کاغذ را از هم باز کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : ریسمانی