تزئین با گل پارچه ایی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


یک تزئین کاربردی برای روی لباس یا تزئین تِل و گل سر و ...

برای ساختن گل های کوچک بهرای هر کدام به تعداد چهار گلبرگ نیاز دارید. که آن ها را مانند تصویر داده شده بر روی هم تا کنید و لبه های آن را بسوزانید.تا لبه های پارچه ریش نشود و شکل زیباتری پیدا کنند.

 با در کنار هم قرار دادن گلبرگ ها گل را بسازید. و از کنار هم قرار گرفتن گل ها در کنار هم یک مجموعه زیبا بسازید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : دوختی