ارتفاع آب در لوله‌ی مویین بر اثر خاصیت مویینگی

دسته : علمی

یکی از اثرات نیروی چسبندگی سطحی، مویینگی است. میزان بالا آمدن مایعات در لوله‌های بسیار نازک را مویینگی می‌نامند.این آزمایش از سری آزمایش های شناخت نیروی چسبندگی سطحی است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی چسبندگی سطحی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

چند لوله‌‌ی مویین با شعاع‌های مختلف(از لوله‌های آزمایشگاهی استفاده کنید)

آب(ترجیحا رنگی و با رنگ‌های متفاوت)

بشر با دهانه‌ی باز

شرح آزمایش

در بشر به‌اندازه‌ی 1 سانتی متر آب بریزید. و 4 لوله‌ی مویین با شعاع‌های مختلف را در آن قرار دهید.

مدت زمانی صبر کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید آب در لوله‌ی با شعاع کمتر، بیشتر بالا می‌رود. یا به عبارت دیگر هرچه شعاع لوله کمتر باشد، ارتفاع آب در آن بیشتر است.

انچه اتفاق می افتد...

لوله‌ی مویین چیست؟ لوله‌هایی معمولا از جنس شیشه که دارای مجراهای داخلی بسیار نازک و باریکی هستند را لوله‌ی مویین می‌نامند.

مویینگی صعود یا نزول مایع در داخل لوله‌ی مویین را گویند. این پدیده بر اثر کشش سطحی اتفاق می‌افتد و در دو حالت وجود دارد که در حالت اول هرگاه نیروی چسبندگی سطحی بین مایع و شیشه بیشتر از نیروی پیوستگی بین مولکول‌های مایع باشد، مایع در لوله بالا می‌رود.

ارتفاع بالا آمدن مایع در لوله موئین از فرمول زیر بدست می‌آید:


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی