گل رز با کاغذ کشی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


ساخت گل روز با کاغذ کشی در تصاویر  توضیح داده شده است.

داشتن وسایل زیر الزامی است:

1- مفتول 

2- کاغذ کشی رولی سبز و صورتیمشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی ، ریسمانی