شمع و اکسیژن

دسته : علمی

آتش به سه ماده نیاز دارد، اکسیژن ، گرما و ماده‌ی سوختی. اگر هریک از مواد وجود نداشته باشد آتش یا فرایند سوختن شکل نمی‌گیرد.این آزمایش از سری آزمایش های شناخت فرایند سوختن و ویژگی های آتش است.برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت آتش است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو عدد شمع

دو لیوان با اندازه‌ی مختلف(یکی بزرگ و یکی کوچک)

کبریت یا فندک

شرح آزمایش

دو شمع را همزمان روشن کنید، هریک از لیوان‌ها را روی یک شمع قرار دهید از نظر شما کدام شمع زودتر خاموش می‌شود ؟ چرا؟

انچه اتفاق می افتد...

آتش به سه ماده نیاز دارد، اکسیژن ، گرما و ماده‌ی سوختی. اگر هریک از مواد وجود نداشته باشد آتش یا فرایند سوختن شکل نمی‌گیرد.

شمع درون لیوان کوچک زودتر خاموش می‌شود چرا که مقدار اکسیژن محبوس شده در این لیوان کمتر از میزان اکسیژن محبوس شده در لیوان بزرگتر است. در نتیجه در طی فرایند سوختن اکسیژن در ظرف کوچکتر در مقایسه با ظرف بزرگتر زودتر تمام می‌شود و درنتیجه شمع درون ظرف کوچکتر زودتر خاموش می‌‌شود

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی