جغد با میوه درخت کاج۱

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساختن این جغد شما به وسایل زیر نیاز دارید:

  • میوه درخت کاج
  • چسب تفنگی یا چسب مایع

به طبیعت بروید و تعدادی میوه درخت کاج را جمع آوری کنید. آنها را بشویید و اجازه دهید خشک شوند. این میوه ها برای بدن جغد نیاز است. همچنین با دقت به محیط اطراف خود نگاه کنید و ببینید چه عناصری دیگر را می توانید پیدا کنید.تا برای چشم و بال و بخش های دیگر بدن جغد استفاده کنید این به میزان خلاقیت شما بستگی دارد، تا شما بتوانید جغد ها و یا پرنده های بسیار متنوع و متفاوتی بسازید.

با چسب این تکه ها را به میوه کاج مانند شکل متصل کنید.

در زیر نمونه ، از جغد ی که با میوه کاج درست شده را می بینید.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی