اصطکاک در برگه آلومینیومی و برگه کاغذی

دسته : علمی

اصطکاک نیروی مقاومتی است که در برابر حرکت اجسام به وجود می‌آید.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

کاغذ آلومینیومی

قلم مو

آب

رنگ

کاغذ سفید

شرح آزمایش

کاغذ آلومینیومی را روی میز پهن کنید و با استفاده از قلم مو روی این کاغذ نقاشی بکشید.

سپس روی کاغذ سفید نقاشی کنید.

نقاشی روی کدام کاغذ راحت‌تر است؟ چرا؟

نقاشی روی کاغذ آلومینیومی را رها نکنید. یک کاغذ سفید دیگر بیاورید و روی کاغذ آلومینیومی قرار دهید با دستتان روی کاغذ سفید بکشید. به آرامی کاغذ را از رو‌ی برگه‌ی آلومینیومی بردارید. چه مشاهده می کنید؟ شما از نقاشی روی برگه‌ی آلومینیومی کپی برداری کرده‌اید.

حال صفحه‌ی کاغذی دیگری را روی نقاشی روی کاغذی که روی آن نقاشی کرده‌اید بگذارید و با دستتان روی کاغذ سفید بکشید. سپس به آرامی کاغذ را بردارید چه مشاهده می‌کنید؟ چه تفاوتی بین نقاشی کپی یرداری شده از برگه‌ی آلومینیومی و برگه‌ی کاغذی وجود دارد؟

آنچه اتفاق می افتد...

برگه‌ی آلومینیومی دارای سطح صیقل‌یافته و صاف است و برگه‌ی کاغذی دارای سطح ناهموار است. با دست خود می توانید ناهمواری های روی صفحه‌ی کاغذی را لمس کنید این درحالی است که انگشتان شما روی صفحه‌ی آلومینیومی سر می خورد. در تماس با قلم مو با برگه‌ها، قلم مو روی  برگه‌ی آلومینیومی به راحتی حرکت می کند و برای حرکت روی برگه‌کاغذی باید کمی نیرو به قلم مو وارد کنید چرا که مقدار اصطکاک به وجود آمده بین قلم مو و سطح آلومینیومی بسیار کمتر از مقدار اصطکاک به وجود آمده بین قلم مو و سطح کاغذی است و برای غلبه به نیروی اصطکاک روی برگه‌ی کاغذی باید نیروی بیشتری به قلم مو وارد کنید.

همانطور که مشاهده کردید نقاشی از روی برگه‌ی آلمنیومی به راحتی کپی می شود چرا که به خاطر جنس این برگه و به خاطر سطح صیقلی آن رنگ در برگه نفوذ نمی کند اما رنگ در برگه ی کاغذی نفوذ می کند پس به راحتی روی کاغذ دیگر کپی نمی شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی