جوشش قرص جوشان در آب

دسته : علمی

در طی واکنش شیمیایی آب با قرص جوشان، مولکول‌های گاز دی اکسید کربن آزا