به قایق ها نیرو وارد کنید

دسته : علمی

نیرو در فیزیک کمیتی است که باعث شتاب گرفتن اجسام می‌شود. نیرو را می‌توان با کشیدن یا هُل‌دادن توصیف کرد. به این معنا که وقتی جسمی را می کشید یا هل می دهید به آن نیرو وارد می کنید.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

برگه‌ی آلومینیومی با طول زیاد

آب

خلال دندان

کاغذ

سر بطری

خمیر بازی

شرح آزمایش

در فضای باز، برگه‌ی آلومینیومی را پهن کنید و به کمک بزرگترها لبه های آن را مانند شکل به سمت بالا برگردانید.

با استفاده از شلنگ آب، آب را داخل رودخانه‌ی آلومینیومی که ساخته‌اید بریزید اگر لبه‌ها را به درستی ساخته باشید آب در رودخانه‌ی آلومینیومی جمع می‌شود.

مانند شکل با استفاده از یک خلال دندان و یک مربع کاغذی کوچک بادبان کشتی خود را بسازید.

مانند شکل کمی خمیر بازی را به سر بطری بچسبانید  خلال دندان را داخل خمیر فرو کنید. شما یک قایق ساخته اید.

قایق هایی را که ساخته اید در رودخانه‌ی آلومینیومی شناور کنید.

انچه اتفاق می افتد...

چه نیرویی باعث حرکت قایق‌ها می شود ؟ اگر با استفاده از شلنگ آب ، به قایق‌ها نیرو وارد نکنید آیا قایق‌ها حرکت می‌کنند؟

نیرو در فیزیک کمیتی است که باعث شتاب گرفتن اجسام می‌شود. نیرو را می‌توان با کشیدن یا هُل‌دادن توصیف کرد. به این معنا که وقتی جسمی را می کشید یا هل می دهید به آن نیرو وارد می کنید.

در اینجا شما با استفاده از آبی که با فشار از شلنگ بیرون می آید قایق ها را هل می دهید یا به آنها نیرو وارد می کنید، این نیرو باعث می شود که قایق ها شتاب بگیرند و حرکت کنند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی