بافت سبد با بطری آب

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی
  • تعدادی بطری
  • کاتر
  • خودکار
  • قیچی

بطری پلاستیکی را ازدو سمت اندازه بزنید و دو سمت آن را جدا کنید .حتما اندازه بزنید تا قسمت استوانه وسط بطری یکسان بریده شود.با قیچی مانند شکل یک نوار از بخش استوانه ایی بطری جدا کنید.حال با نوار های بدست آمده، سبد ببافید. (در شکل به طور کامل توضیح داده شد است.)

بطری ها می تواند تک رنگ و یا از چند رنگ در بافت سبدتان استفاده شود.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال