واکنش جوش شیرین و سرکه

دسته : علمی

واکنش سرکه و جوش شیرین به قدری زیاد و سریع است که محلول از لیوان سرریز شده و به بیرون می ریزد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

جوش شیرین

لیوان با لبه‌ی بلند

سرکه

شرح آزمایش

مقداری جوش شیرین در ظرف یا لیوان با لبه‌ی بلند بریزید.

سپس مقداری سرکه را به لیوان اضافه کنید.

ترکیب سرکه و جوش شیرین که ترکیب باز و اسید است یک واکنش گرماده است. با احتیاط به بدنه‌ی لیوان دست بزنید گرما را حس می کنید ؟ واکنش سرکه و جوش شیرین به قدری زیاد و سریع است که محلول از لیوان سرریز شده و به بیرون می ریزد.

انچه اتفاق می افتد...

جوش شیرین (بی کربنات سدیم) باز است درحالی که سرکه، اسید است. وقتی شما آن‌ها را مخلوط می کنید با هم واکنش می دهند، بعد از واکنش اسید کربنیک به وجود می آید که خیلی ناپایدار و بی ثبات است و فوراً به آب و دی اکسید کربن شکسته می شود و آتشفشان زیبایی را برایتان به وجود می آورد.

دو نوع واکنش که بر اساس تغییرات گرما وجود دارد، به نام های واکنش های گرماده و گرماگیر. آن دسته از واکنش هایی که در آن ها گرما تولید می‌شود را واکنش‌های گرماده می‌گویند. آن دسته از واکنش‌هایی که برای انجام آن ها گرما جذب می شود، به عنوان واکنش های گرماگیر تعریف می شوند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی