کتابسازی

سوغات باران

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده ، ثابت
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : فاطمه مرادی