ماسک گچی از صورت اعضا

ماسک گچی تهیه شده توسط خانم شفیقه زمانی مربی هنری مرکز از صورت اعضا برای معرفی عضوهای کتابخوان مرکز شماره 5 تبریز.

شرح کاردستی


مواد مورد نیاز :

باند گچی . وازلین . گچ سفید 

روش کار:

ابتدا صورت را با وازلین پوشانده می شود سپس با تکه های باند گچی  قالب گیری می شود . بعد از چند لایه و خشک شدن کامل باند ، قالب از صورت جدا شده و گچ سفید درون قالب ریخته می شود .