گوزل، پندیل

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

 در اين بازي بازیکن‌ها دور هم جمع مي‌شوند و يك نفر را به عنوان سر‌گروه (استاد )انتخاب مي‌کنند، استاد سه شي کوچک مثل 3 سنگ با رنگ‌هاي متفاوت یا سه حبوبات مختلف انتخاب كرده و آنها را با نام هاي گاو، گزل و پنديل مي‌نامد، سپس آنها را پشت سر خود برده و يكي را در مشت خود پنهان كرده و مشت بسته را در مقابل افراد قرار مي‌دهد و از يكا‌يك آنها مي‌پرسد(به هر يك مي گويد: ( گاو ، گزل ، پنديل) سپس مشت خود را باز نموده آنهايي كه صحيح گفتن برنده و آنهايي كه اشتباه كردن بازنده مي‌شوند.

هر کدام از بازنده‌ها به حالت سجده روی زمین نشسته و سر را با دست‌ها پنهان می‌کنند سرگروه با بستن تعدادي از انگشتان خود دست‌هاي خود را در پشت سربازنده نگاه داشته و از او مي‌پرسد چندتا است بقيه بازيكنان نظاره مي‌كنند اگر بازنده نتوانست تعداد انگشتان باز را تشخيص دهد جریمه می‌شود مثلاً باید آواز بخواند یا بايد به يكا‌يك افراد سواري دهد.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی