پانتومیم

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی به خاطر هیجان و سرعت و تحرکی که دارد را با هدف ایجاد شور و شادی، تقویت عضلات، سرعت و دقت به کودکانمی‌توان آموزش داد.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی با تعداد نفراتی بیش از چهار نفر قابل انجام است. بدین صورت که پس از یارکشی نفرات به دو تیم تقسیم می‌شوند. یکی از تیمها طراح معما و دیگری حدس زننده وبازیگر پانتومیم می‌باشد.

 از «تیم ۱»  یک نفر داوطلب ِاجرا شده و موضوع پانتومیم که می‌تواند مشتمل بر چند کلمه باشد، در گوش وی توسط یکی از اعضای «تیم ۲» نجوا می‌شود. نکته اینکه نفرات «تیم ۲»قبلاً طی مشورت با هم بر سر موضوع پانتومیمبه توافق رسیده‌اند.

نفر داوطلب «تیم ۱» با زبان ایما و ادا و اشاره یا حرکاتی که نشانگرموضوع باشند، سعی در رساندن مطلب به هم تیمی‌های خود می‌نماید. آنقدر که ایشان موفق به گفتن آن کلمه یا جمله گردند. 

ازنکات جالب این بازی طرح موضوعات مفهومی و انتزاعی است که وجود خارجی و فیزیکی نداشته و فرد داوطلب با هنر به کارگیری ادا و اشارات سعی در فهماندن آن و بیان آن توسط هم تیمی‌های خود می‌نماید. هر چه تعداد افراد بیشتر باشد، انجام بازی لذت بیشتری بدست خواهد داد.

نکته:افراددو تیم می‌توانند قرار دادهای بین هم در ابتدای بازی بگذارند مثلاً تعین یک علامت که نشان دهنده، چند بخشی بودن عبارت مورد نظر باشد.(مثلاً نزدیک کردن مشت گره خوردبه سمت قلب به معنی اشاره به چند بخشی بودن عبارت باشد و بعد از این حرکت با انگشت تعداد بخش ها را نمایش داده و باز با تکرار حرکت مشت گره کرده تعیین کند که می‌خواهدکدام بخش از عبارت را به دیگران نمایش بدهد.)

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی