دستش ده(به اشتباه دست رشته گفته می‌شود)

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی که هر چه تعداد نفرات آن بیشتر باشند لذت بازی بیشترخواهد بود، افراد در محوطه پخش می شوند و فردی انتخاب می شود و وسط می ایستد. این فرد می بایست در حین پاسکاریِ توپ (با دست) بین بازیکنان، توپ را از آنان بگیرد. شخصی که توپ را از دست می دهد جای او را می گیرد. عمل قاپیدن توپ در هوا نیز در این بازی مجاز است.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : توپ
زمان بازی : روز