بشین پاشو

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز

شرح بازی و سرگرمی

بازیکنان در محوطه‌ می‌ایستند. مربی کلماتی مانند: بشین، پاشو، نشین، پانشو را به طور تصادفی و نامرتب ادا می‌کند و آنها فرمان ها را اجرا می کنند. تأخیر و اشتباه در اجرا، به منزله خطاست و بازیکنی که دستور را اشتباه انجام می دهد ، خود به خود از بازی خارج می‌شود. 

در مرحله بعد بازیکنان فرمان ها را معکوس انجام می دهند مثلا مربی می گوید بشین  و آنها باید بایستند  و یا می گوید پاشو بازیکنان باید بنشینند.

این بازی برای کودکان بسیار جذاب است و تمرکز کودکان را تقویت می کند.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز